ПАТЕНТНЕН СПЕЦИАЛИСТ И ПАТЕНТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПАТЕНТНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ

01.03.2010

Проучва КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА за идентичност и сходство на национални, европейски и международни марки в онлайн базите данни и тълкува статуса на намерените документи, по-специално за наличие на предходни права за марки, които предстои да бъдат заявени;

Осъществява наблюдение за идентични или сходни марки с цел охрана на правото върху заявени или регистрирани марки;

Проучва за притежатели на права върху заявени или регистрирани обекти на индустриалната собственост - патенти, полезни модели, промишлени дизайни и марки, както и за притежатели на авторски права.

Класира стоките и/ или услугите, за които се заявява марката съгласно Ницската  класификация.

Подготвя документите за заявяване на търговски марки.
Консултира относно процедурата за заявяване, експертиза, регистриране на марките. Консултира и/ или съставя кореспонденцията във връзка с процедурата по регистриране и поддържане на марката.

Средства за охрана на праватаПредварителното проучване и наблюдението върху марката са необходими и достъпни средства за охрана на правата на заявителите и притежателите на марки.       С тях се постигат следните ползи:

1.Намалява се Вашата пряка ангажираност с процедурата по заявяване и регистрация на марката и свързаната с тях кореспонденция;

2.Пестят се време и средства за последващата охрана на правата, произтичащи от регистрацията на марката - така нареченото „Наблюдение на марката”;

3.Предотвратяват се загубите, произтичащи от евентуално нарушение или атакуване на Вашите права от по-късно заявени идентични или сходни марки.

4.Изключва се възможността да бъдете атакувани ефективно и да бъде поставяна под съмнение Вашата добросъвестност като собственици или ползватели на марка.

5.Освобождават се ценни ресурси, които можете да включите в реализацията на Вашите бизнес идеи.        

 В процеса на експертизата на марката, във връзка с експертизата по регистрацията и по-късно в периода на поддържане на регистрацията на марката охраната на правата на марката се осъществява активно, като се прилагат и възможностите , предвидени от ЗМГО/ при определени условия, срокове и своевременно заплатени такси/:        

КАТО от името на притежателите на марки. и / или всички заинтересовани лица да бъдат предявявани:       

- МОЛБА за оттегляне, ограничаване и промени в заявката , за удължаване и възстановяване на сроковете ...и др.       

- ИСК за отменяне, заличаване или прекратяване на съответна марка;       

- ЖАЛБА срещу решение на експертизата, за разглеждане на   спорове и др.      

- ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу регистрацията на заявена марка съгласно чл. 36 б. и на основание чл.11 и 12. от ЗМГО. 

Предварителният анализ на избраната от заявителя марка включва: 

1. Преценка на избраната марка според определението за марка в Закона за марките и географските означения.

2. Проучване КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА и анализ на намерените документи към съответната дата за идентични и/ или сходни марки в базите данни на Патентното ведомство, на ОХИМ – европейски марки, и СОИС – международни марки, които имат действие на територията на България и биха могли да попречат на регистрацията на избраната от заявителя марка.

3. Преценка за съответствие на други изисквания съгласно Закона за марките и ГО и международните договори, в които участва България.  

Ако резултатът от Предварителното проучване е удовлетворителен, може да се пристъпи към заявяване на избраната марка в Патентното ведомство /със съответната степен на вероятност да бъде регистрирана /, а притежателят на заявката може веднага да започне да използва своята марка. 

 ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЛОГО, СЛОГАН, ДИЗАЙНИ, АВТОРСКО ПРАВО ,ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ОПИСАНИЯ НА ПАТЕНТИ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ЗАРЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 
НА ПАТЕНТИ,
РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ,

ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЛОГОВЕ,

ЗА РЕКЛАМА

СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР С

ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ 

ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВА

СОФИЯ,"Т.Шевченко" 15;  GSM 0885972128 - об. разговор;

SKYPE : vsmircheva ; e-mail: vsmircheva@yahoo.com

23.02.2010

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

НА ПАТЕНТИ, ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ И ДИЗАЙНИ

СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР С

С ПАТЕНТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

КУКУШЕВ, КОСТАДИН ВЕЛИЧКОВ
Инженер, РЕГИСТРИРАН

в Патентното ведомство под № 330

 

{START_COUNTER}